Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu neziskovú organizáciu prostredníctvom darovania 2% zo svojich zaplatných daní. 

(klikni na obrázok)

Denný stacionár Alžbetka

 
Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA
 

Sládkovičova 1, 984 01  Lučenec

Forma poskytovanej sociálne služby:

Ambulantná -  počas dňa, pondelok až piatok, 7:00 - 18:00 hod.

Leták Denný Stacionár Alžbetka (KLIKNI SEM)

Podpora opatrovateľskej služby

 

Na základe uvoľnenia finančných prostriedkov alokovaných v zmysle limitov projektu OS a našou organizáciou predloženej Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek č. 00218 v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje zo dňa 27.01.2016 nám bola schválená žiadosť v počte 10 opatrovateliek.  

 

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich v stave nepriaznivej a/alebo krízovej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek: 10 

Realizácia projektu: júl 2016 - júl 2018